memuriyet

Kaç yıl ceza alan memuriyetten çıkarılır ?

memuriyet

Kaç Yıl Ceza Alan Memuriyetten Çıkarılır ?

Hangi cezalar memuriyete etki eder ?

Memur Ne Demektir ?

Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

Memuriyetten Çıkarılma Nedir?

Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluk sırasında bu şartlardan birinin kaybedilmesi durumunda kişi memuriyetten çıkarılır. Memurluğa alınma şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  ikinci bölümünde genel ve özel şartlar olarak düzenlenmiştir.

Hangi kanunla düzenlenmiştir?


Devlet Memurları Kanunu 48/5 maddesine göre;  ”Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” suçlarından mahkumiyet alan devlet memuru olamaz ve devlet memuru ise memuriyetten ilişiği kesilir.

Memuriyete Engel Etmeyen Mahkumiyetler

a)Taksirle İşlenen Suç: DMK 48/5 bendine göre taksirli suçlardan alınan cezanın miktarı ve yaptırımı ne olursa olsun memuriyete engel değildir.

Örnek olarak taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 4 yıl hüküm giyilmesi durumunda memuriyet açısından bir sakınca bulunmamaktadır. Bu suçu işleyen kişi cezası bittikten sonra memuriyete dönebilecektir. Memur cezaevinde geçirdiği süre zarfında mazeretli olduğundan görevine sonra verme hali söz konusu olamayacaktır.

 

b)Adli Para Cezaları: Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkumiyetler para cezasına çevrilse bile memuriyete engel olmaktadır. Sayılan suçlar haricinde 1 yılın üzerindeki hapis cezaları adli para cezasına çevrilirse memuriyete engel değildir.

 

c)Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması(HAGB): Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesi durumudur (CMK md.231). Hakkında açılmış dava sebebiyle hükmün açıklanması geri bırakılan kişi hiç suç işlememiş sayıldığından memurluk ehliyetini kaybetmez.

DMK. 131. Maddesi hükmünce ‘‘memurun ceza kanunlarına göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmayacağı’’ HAGB kararına bağlı kalmadan ayrıca  idari yönden disiplin soruşturması yürütülebilir.

 

Suçun İnfazı Süresince Memurluk Yapma Yasağı

TCK 53. Maddesinin (a) bendine göre Kasten işlenen suçlar için; ‘‘Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten’’ hapis cezası hükmü kesinleşip infaz süresi tamamlanıncaya kadar devlet memuru yapması yasaklanmıştır.

Hapis Cezasının Ertelenmesinin Memuriyete Etkisi

Hapis cezasının ertelenmesi mahkeme tarafından verilen cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesi durumudur. TCK 51. Maddesinde belirtilen şartlara göre verilen erteleme kararı genelde kısa süreli hapis cezaları için verilmektedir. Hükümlü infaz süresince cezaevine girmeyip mahkeme tarafından belirlenen şartları denetim süresince iyi halli olarak yerine getirirse cezası infaz edilmiş sayılır.

Kasıtlı olarak işlemiş olduğu suçtan bir yıl üzeri hüküm giyen kişi mahkûmiyet sonucu ceza ertelense bile memuriyete engeldir.


DMK 48/5’te belirtilen memuriyete kesin engel teşkil eden suçlar gereği memuriyetten çıkarılanlar;

  • Memnu hakların iadesi kararı alsalar dahi memuriyete dönmeleri mümkün değildir.

  • Cezası infaz edilikten sonra adli sicil kaydı silinmiş olunsa bile memuriyet ehliyetini kazanamaz.

  • Cezası Affa uğrasa bile memuriyete dönemez.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir