Polisin ifade özgürlüğünü AYM tescilledi.

           Genel Kolluk Disiplin Kanunu 8. Maddesinde bulunan ‘’Görev içinde veya dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylemek ya da yazı yazmak. ‘’ fiilinden Polise verilen ceza anayasaya aykırı bulundu.

Amiri Eleştirmek

         Davacının görev içinde amir ya da üstünün işlemini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söylediği gerekçesiyle altı ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına yönelik işlemin iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Van 4. İdare Mahkemesi 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (4) numaralı  fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinin Anayasa’nın 2., 5., 13., 25. ve 26. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurmuştur.

          İdare Mahkemesinde bakılmakta olan davaya konu disiplin cezası görev dışında gerçekleşen bir fiile dayanmadığı için “…dışında…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığını belirterek ‘’…görev içinde veya  …’’ bakımından esas incelemesiyle sınırlı kalmıştır.

 

2022/6 sayılı Anayasa Mahkemesi kararında Anayasa’nın 26. maddesinin asıl işlevi herhangi bir ayrım yapmaksızın toplumdaki tüm kesimlerin ifade özgürlüğünü korumak olduğunu, kolluk personelinin de dâhil olduğu kamu görevlileri de toplumun diğer bütün bireyleri gibi ifade özgürlüğünden yararlanması gerektiğini söz konusu maddenin kolluk personeline disiplin cezası verilmesine imkân tanınmak suretiyle ifade özgürlüğüne bir sınırlama getirdiğini getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığını vurgulamıştır.

     Görev içinde amir yada üstlerin eleştirilmesi halinde disiplin cezası verilemeyecek, İdare Mahkemesinde devam eden dava varsa cezalar iptal edilecektir. İptal kararı sonrası emniyetteki verimlilik artacaktır.

       ‘’…içinde veya…” ibaresi Anayasa’nın 13. ve 26. maddelerine aykırı olduğundan oyçokluğuyla iptal etmiştir. “…dışında…” ibaresinin itiraz başvurusunda bulunan İdare Mahkemesinin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından bu ibareye ilişkin başvuru Mahkemenin yetkisiz olması nedeniyle oybirliğiyle reddetmiştir. Ancak  görev dışında birine ceza verilmesi durumunda İdare Mahkemesi söz konusu cezayı iptal edip Anayasa Mahkemesine aynı şekilde itiraz etmesi durumunda bunu da iptal edeceğini düşünüyoruz. 
Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir